สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ:นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา 
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Email: 

ชื่อ:นายคงฤทธิ์ รีวงษ์
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Email: kongrid_npu@hotmail.com

ชื่อ:นายวัชระ สุตะโคตร 
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Email: gdsuta@hotmail.com

ชื่อ:นายพัฒนา ศรีวรมย์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Email: patana.s11@gmal.com