สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ:นายศราวุธ ราชมณี
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email: saravut_r@hotmail.com

 
ชื่อ:นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email: mookoylll@hotmail.com

 

ชื่อ:นางสาวอุมาพร จันโสภา
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email: 

 

ชื่อ:นายปรารีด ไชยพันธ์
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email: prareed@hotmail.com

ชื่อ:นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email: