สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ: ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ
ตำแหน่ง:หัวหน้าสาขาวิชาการสาขาวิชาการบัญชี
Email: 

ชื่อ:นางนพวรรณ ศรีสุภาพ
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
Email: 

ชื่อ:นางบัวจันทร์ อินธิโส
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
Email: buachan_intiso13@yahoo.co.th

ชื่อ:นางณัฐกฤตา ศรีเมือง
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
Email: natkritta_2515@hotmail.co.th

ชื่อ:นางศิริวรรณ เพชรไพร
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Email: aning2523@hotmail.com

 

ชื่อ:นางสาวนิภาภัทร แสนอุบล
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
Email: nipaphat_2008@hotmail.com

ชื่อ:นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
Email: duangruethai_na@hotmail.com

ชื่อ:นายฉัตรชัย แสงจันทร์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
Email: