คณะกรรมการประจำคณะ

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
รักษาราชการแทนคณบดี

นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายอนันต์ สวรรณหงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญยุทธ อุปพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศราวุธ ราชมณี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางยอดรัก สายสิญจน์
ตัวแทนคณาจารย์

นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย
ตัวแทนคณาจารย์

นางกรรณิการ สิงห์ศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

นางระวิวร ฮงมา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนริศรา เปรมศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกีฬา

นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางนัฐธิดา อาษาวัง
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี