คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภูมินทร์ ฮงมา
ประธานกรรมการ

 

อาจารย์วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
กรรมการ

 

อาจารย์ฉัตรชัย แสงจันทร์
กรรมการ

 

อาจารย์ ปิยธิดา รัตนรามา
กรรมการ

อาจารย์กรรณิการ์ สิงห์สี
กรรมการ

อาจารย์ฉัตรชัย แสงจันทร์
กรรมการ

นางระวิวร ฮงมา
กรรมการ

อาจารย์สุชีวา สิทธิจินดา
กรรมการ

อาจารย์นริศรา เปรมศรี
กรรมการ

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม
กรรมการ

อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา
กรรมการ

อาจารย์ศราวุธ ราชมณี
กรรมการ

อาจารย์นพวรรณ ศรีสุภาพ
กรรมการ

นางนัฐธิดา อาษาวัง
กรรมการและเลขานุการ