คณะผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารประจำคณะ


ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
ตำแหน่ง:  รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ: อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ชื่อ: อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อ: อาจารย์วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ชื่อ:นางนัฐธิดา อาษาวัง
ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะบดี