แนะนำคณะ

 

      ความเป็นมาของคณะ

          คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนครพนมตามประกาศกฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และผลิตกำลังคน ด้านวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
       คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2551 และทำการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2551 ใน 4 สาขาวิชา คือ 1 สาขาวิชาการจัดการ 2 สาขาวิชาการบัญชี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มาจากการหลอมรวมจากหลายสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
       ในปัจจุบันคณะวิทยาการจักการและโทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนใน 6 สาขาวิชา คือ 1 สาขาวิชาการจัดการ 2 สาขาวิชาการบัญชี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 สาขาวิชาการจัดการกีฬา 6 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
image
image
image
image
 

     ตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
MIT คือ ตัวย่อของคณะฯ โดยให้ความหมายของคำคือ
M คือ Management
I คือ Information
T คือ Teamwork
The คือ ความเป็นหนึ่งเดียว
สีส้ม คือ ความร่าเริง แจ่มใส สดใส มีความสุข
สีฟ้า คือ ความสดใส ความกระชับกระเฉง
เส้นโค้งสีแดง แทน ศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่มีความอิสระ เข้มแช็งมีชีวิตชีวา
เส้นโค้งสีน้ำเงิน แทน ศาสตร์ทางการจัดการและบริหารธุรกิจที่มีความอิสระ ตัวแทนแห่งมิตรภาพและความจริงใจ

 

      สีประจำคณะ    สีม่วง

   
image