หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการ    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชี    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการกีฬา    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์)

สาขาวิชาการจัดการ    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชี    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ