ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง
จ.นครพนม 48000 โทร. 042-587-288-9
Webmaster : nirut@npu.ac.th