1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี (พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) โดยได้รับเกี...

      

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณ...

      

การปฏิบัติธรรม อิทธิบาท 4 นักศึกษาบัญชี ชั้นป

โครงการปฏิบัติธรรม อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จสำหรับนักศึกษาบัญชี ชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอ เมือง จังห...

      

ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี ...

      

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสมาชิกสภามหาวิท

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. บริเวณ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสมาชิกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสโมสรนักศึ...

      

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อ “ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงห...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document