1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

การสอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดให้มีการรายงานตัว และลงชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จากระบบรับตรงท...

      

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ SPSS ในการวิจ

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPS...

      

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี (พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) โดยได้รับเกี...

      

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณ...

      

การปฏิบัติธรรม อิทธิบาท 4 นักศึกษาบัญชี ชั้นป

โครงการปฏิบัติธรรม อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จสำหรับนักศึกษาบัญชี ชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอ เมือง จังห...

      

ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปี ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document