1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

การสรรหาผู้แทนเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.บ.ม.

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แท...

      

โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ...

      

โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรั...

      

อาจารย์นริศรา คว้า 2 เหรียญเงิน จาก "พะเยาเกม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นริศรา เปรมศรี สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่คว้า 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา กระโดดไกล...

      

การสอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดให้มีการรายงานตัว และลงชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จากระบบรับตรงท...

      

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ SPSS ในการวิจ

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPS...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document