1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ 3 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น" (เพาะเห็ด, น้ำย...

      

โครงการสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดโครงการวันสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 เป็นการสืบสานประเพณีไ...

      

โครงการสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ณ ห้องเรียน M101 คณะวิทยาการจัดการฯ โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ โดยไ...

      

บริการวิชาการ 57 เรื่อง การจัดการปลูกผักปลอดส

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 อบรมเรื่อง การจัดการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนอย่างยั่งยืนภายใต้...

      

จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบรับตรง ปีการศึกษา 2

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ และ วันพ...

      

โครงการ e-leraning

เมื่อวันที่ 24-31 มีนาคม 2557 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-leraning สำหรับอาจารย์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อ e-leraning และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document