1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

งานทำนุศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ งานประเพณีบุณหลวง และ การละเล่นผีตาโขน ปี 2556 อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ...

      

โครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2556 ตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในระดับสาขา ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศ...

      

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ 3 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น" (เพาะเห็ด, น้ำย...

      

โครงการสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดโครงการวันสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 เป็นการสืบสานประเพณีไ...

      

โครงการสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ณ ห้องเรียน M101 คณะวิทยาการจัดการฯ โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ โดยไ...

      

บริการวิชาการ 57 เรื่อง การจัดการปลูกผักปลอดส

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 อบรมเรื่อง การจัดการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนอย่างยั่งยืนภายใต้...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document