1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการศึกษากระบวนการและต้นทุนการปลูกข้าว

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการศึกษากระบวนการและต้นทุนการปลูกข้าว ในวันจันทร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.0๐ น. ณ บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ...

      

ร่วมต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภ

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหาร จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึก...

      

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 255

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ วัดอรัญวิเวก ตำบลนาราชควาย อำเ...

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับอาจารย์เพื่อให้เกิดความรู้ความเ...

      

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการฯ ครบรอบ ๗

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ...

      

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพร...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document