1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดโครงการวันสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 เป็นการสืบสานประเพณีไ...

      

โครงการสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ณ ห้องเรียน M101 คณะวิทยาการจัดการฯ โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ โดยไ...

      

บริการวิชาการ 57 เรื่อง การจัดการปลูกผักปลอดส

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 อบรมเรื่อง การจัดการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนอย่างยั่งยืนภายใต้...

      

จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบรับตรง ปีการศึกษา 2

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ และ วันพ...

      

โครงการ e-leraning

เมื่อวันที่ 24-31 มีนาคม 2557 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-leraning สำหรับอาจารย์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อ e-leraning และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้...

      

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 2557

...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document