1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการฯ ครบรอบ ๗

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ...

      

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพร...

      

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 กรกรฎาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการจัดประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชา...

      

โครงการร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอ

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เดินทางไปเข้าร่ว...

      

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิ

งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประงสงค์เพื่อให้บุคลการกรสายวิชาากรสามารถผลิตผลงา...

      

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณห้องประชุมชั้น 5 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document