1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการและวิ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินจัดโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน ณ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแ...

      

กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒน

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อเร่งพัฒนาร้านค้าป...

      

โครงการศึกษากระบวนการและต้นทุนการปลูกข้าว

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการศึกษากระบวนการและต้นทุนการปลูกข้าว ในวันจันทร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.0๐ น. ณ บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ...

      

ร่วมต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภ

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหาร จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึก...

      

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 255

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ วัดอรัญวิเวก ตำบลนาราชควาย อำเ...

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับอาจารย์เพื่อให้เกิดความรู้ความเ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document