1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอ

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เดินทางไปเข้าร่ว...

      

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิ

งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประงสงค์เพื่อให้บุคลการกรสายวิชาากรสามารถผลิตผลงา...

      

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณห้องประชุมชั้น 5 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื...

      

โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

งานทำนุศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ งานประเพณีบุณหลวง และ การละเล่นผีตาโขน ปี 2556 อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ...

      

โครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2556 ตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในระดับสาขา ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศ...

      

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ 3 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น" (เพาะเห็ด, น้ำย...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document