1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

ร่วมต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภ

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ ผู้บริหาร จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึก...

      

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 255

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ วัดอรัญวิเวก ตำบลนาราชควาย อำเ...

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับอาจารย์เพื่อให้เกิดความรู้ความเ...

      

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการฯ ครบรอบ ๗

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ...

      

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพร...

      

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 กรกรฎาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการจัดประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชา...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>
Untitled Document