1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ให้บริการด้านแพทย์แผนไ

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครพนม เพื่...

      

โครงการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา...

      

โครงการสัมมนาและอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดสัมมนาและชมภาพยนตร์ในหัวข้อเรื่อง " ตัวกูของกู และ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต "...

      

โครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2558 ชื่อโครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒน...

      

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักบัญชีคุณภาพรุ่

เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young&Smart Account...

      

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสว

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการฯร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้อง M101 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนคร...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document