1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558...

      

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดน้อยโพธิ์ค

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ...

      

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เดินท...

      

งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา

งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทย...

      

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ให้บริการด้านแพทย์แผนไ

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครพนม เพื่...

      

โครงการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document