1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการสัมมนาวิชาการเขียน มคอ.3-5 ตามกรอบมาต

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการสัมมนาวิชาการเขียน มคอ.3-5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา ...

      

โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ท่าน ดร.ไพรฑูรย์ พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บ...

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนก

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจะได้มีเครื่องมือที่ใช้ใน...

      

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเรียน M101 คณะวิทยาการจัดการฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์ เป็นวิทยา...

      

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเรียนกา

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย และการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง...

      

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทรบุรี...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document