1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้าย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนาง...

      

โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ห...

      

โครงการสัมมนาวิชาการเขียน มคอ.3-5 ตามกรอบมาต

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการสัมมนาวิชาการเขียน มคอ.3-5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา ...

      

โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ท่าน ดร.ไพรฑูรย์ พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บ...

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนก

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจะได้มีเครื่องมือที่ใช้ใน...

      

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเรียน M101 คณะวิทยาการจัดการฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์ เป็นวิทยา...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document