1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาก

เมื่อวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายวิชาการ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินค...

      

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์อรั

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก (ป่าช้านาราชควาย) ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสน...

      

การสรรหาผู้แทนเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.บ.ม.

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แท...

      

โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ...

      

โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรั...

      

อาจารย์นริศรา คว้า 2 เหรียญเงิน จาก "พะเยาเกม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นริศรา เปรมศรี สังกัด คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่คว้า 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา กระโดดไกล...

      

<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document