1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

การนำเสนอวิสัยทัศน์ และตอบข้อซักถาม ของผู้เข้

วันนี้ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น ๖ คณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช...

      

กิจกรรมครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยน

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ในกิจกรรมครบรอบ 12 ปี...

      

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีกา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รักษาราชการแทนคณบดี ฯ เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา ...

      

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ. ขอ

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาว...

      

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาก

เมื่อวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายวิชาการ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินค...

      

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์อรั

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก (ป่าช้านาราชควาย) ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสน...

      

<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document