1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับค

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1...

      

คุณกฤช ฟอลเล็ต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. คุณกฤช ฟลอเล็ต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แ...

      

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดกิจกรรมทาง

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดกิจกรรมทางวิชาการในงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 2” ซึ่ง คณะบริหารธุรกิจและกา...

      

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามแม็

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนครพนม ในการส่งเสริมกิจกร...

      

โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายสน

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรดีสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลย...

      

โครงการเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีกา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document