1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศชนะเลิศก

เมื่อวันที่ 25 พฤษจิกายน 2558 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งกระทงและนางนพมาศเข้าประกวด ในงานเทศกาลลอยกระทง เทศบาลเมืองนครพนม ปี 2558 ผลการประกวด คณะฯได้รับรางวัลชนะเลิศกระทง ประเภทหน่วย...

      

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และ

เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มาเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษ...

      

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับค

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1...

      

คุณกฤช ฟอลเล็ต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. คุณกฤช ฟลอเล็ต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แ...

      

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดกิจกรรมทาง

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดกิจกรรมทางวิชาการในงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 2” ซึ่ง คณะบริหารธุรกิจและกา...

      

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามแม็

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนครพนม ในการส่งเสริมกิจกร...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document