1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

ผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ...

      

สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิล

สาขาวิชาการจัดการ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...

      

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าประชุมพบปะบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

      

โครงการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกั

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น...

      

การแข่งขันกีฬาบุคคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ณ คณะ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งข...

      

กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่9 "NPU สามัคคี มีน้ำใจ รวมสายใย ชาวเหลืองทอง" ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ซิ่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลย...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document