1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิท...

      

ร่วมจัดนิทรรศการ การสร้างความร่วมมือด้านทิศทา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในโครงการสั...

      

กิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา ...

      

ประชุมยุทธศาตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นปร...

      

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในข้อหัว การท...

      

การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพั

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิด "การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini U...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document