1 2
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในข้อหัว การท...

      

การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพั

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิด "การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini U...

      

รับมอบอุปกรณ์ประกอบการศึกษา

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อาจารย์จิ่ม ยืนนาน และอาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา และเจ้าหน...

      

มอบพวงหรีดไว้อาลัยก่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากประ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบพวงหรีดไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กฝึกบินตก เมื่อว...

      

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นน้อง อาจารย์ และบุคลากรภายใน...

      

โครงการแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุค...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>
Untitled Document