1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

โครงการสัมมนา เรื่อง จิตวิทยาการกีฬาและหลักกา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการกีฬา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง จิตวิทยาการกีฬาและหลักการฝึกทักษะทางจิตเบื...

      

การประเมินตนเอง (SAR : Selt Assessment Report

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Selt Assessment Report) ร...

      

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 "จุดประ...

      

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูต

วันนี้ (16 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการบัญชี 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นป...

      

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มห

วันนี้ (11 สิงหาคม 2559) เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเ...

      

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

วันนี้ (5 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 201ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document