1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

บรรยายทคโนโลยีทางด้าน Data Storage และ ระบบรั

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.ณ ห้องปฏบัติการเครือข่าย 201 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน Data Storage และระบบรักษาความปลอดภัยขอ...

      

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการจัดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปร...

      

โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 25

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดจัดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ลานพนมนาคา ริมเขื่อนแม่น้ำโขง อ.เมือง ...

      

โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว วันพุธ ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท...

      

โครงการสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีส

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสงกรานต์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีไทยแ...

      

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่ม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำโขงประจำปี 2559 ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document