1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

พิธีน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกถึงพระมหากรุณ

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2559) เวลา 9.00 น. ณ. ลานชั้น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภูมินทร์ ฮงมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนคร...

      

อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ หลักสูตรเตรียมสอบ TOEI...

      

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

วันนี้ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 303 คณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ร...

      

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิ

วันนี้ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 505 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม รศ.ดรไพฑูรย์ สุขศรีงาม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ...

      

พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

วันนี้ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย...

      

อบรมการติดตั้งสาย Fiber Optic

วันนี้ (21 กันยายน 2559) เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 201 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธา...

      

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document