1 2 3
css slideshow by WOWSlider.com v5.6
   ภาพกิจกรรม
Untitled Document

สาขาวิชาการจัดการอกกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุด

วันนี้ (8 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ท่านอาจารย์กรรณิกา สิงห์ศรี ,...

      

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการให้บริการวิชาการ

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะอาจารย์ ของคณะ ฯ นำโ...

      

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ หน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเริ่มเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดหีบลงคะแนนในเวล...

      

คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไท

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ประเพณีลอยกระทง โดยการจัดกิจกรรม ประกวดกระทงของทั้ง 6 สาขาวิชา เพื่อเลือกสรรกระทงที่สวยงามที่สุด เข้าประกวดกร...

      

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ...

      

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยา

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ส...

      

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>
Untitled Document