สาขาวิชาการจัดการกีฬา

สาขาวิชาการจัดการกีฬา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Sport Management

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน(พื้นฐานวิชาชีพ) 45 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 13 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ

อาจารย์สอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นักนันทนาการ นักวิจัยการกีฬาผู้บริหารทางพลศึกษา หรือนักกีฬา ผู้จัดการทีมนักกีฬา ผู้จัดสอนกีฬาให้เยาวชนในภาคฤดูร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพนักกีฬาหรือสุขภาพ หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายเอกชนโค้ชกีฬาประจำสโมสรกีฬา ต่าง ๆ โค้ชกีฬาประ จำโรงแรมหรือคลับที่พักตากอากาศระดับห้าดาวสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และอุปกรณ์การกีฬาผู้จัดการนันทนาการหรือกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับพนักงานองค์กรต่างๆ เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท เป็นต้น