สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จัดโคงการบริการวิชาการ "นิเทศลุ่มน้ำโขง Photo Rally ครั้งที่ 1 @ริมโขงนครพนม"

เมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "นิเทศลุ่มน้ำโขง Photo Rally ครั้งที่ 1 @ริมโขงนครพนม" โดยโครงการนี้เป็นการสอนถ่ายภาพให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพ ร่วมเดินทางถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนครพนม เริ่มจากบริเวณหาดทรายทอง ลานพญาศรีสัตนาคราช จวนผู้ว่าราชจังหวัดเก่า และวัดนักบุญอันนา และกลับมาแสดงผลงานภาพถ่ายที่ ห้องประชุมโพธ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ซึ่งโครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง