ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ จัดอบรมนักศึกษาด้านประกันคุณภาพนักศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ โดยเนื้อหาในการอบรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ โดยจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาได้นำหลักของการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ รวมถึงอบรมด้านการเขียนโครการโดยใช้วงจร PDCA เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียน 305 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง