สาขาวิชาการจัดการกีฬา จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ "การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา"

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนรามราชพิทยาคม โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ให้แก่ชุมชน ณ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง