สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมทางวิชาการหัวข้อ การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย Kodular ให้กับนักเรียนห้อง CS โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกให้บริการวิชาการ อบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อการสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย Kodular ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ซึ่งโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง