สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแก่เยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ให้หลักสูตร การผลิตสื่อดิจิทัล จำนวน 30 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) การจัดโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดและทัศนคติ มุมมองที่ดี การวางแผนชีวิต การฝึกความเสียสละ จิตอาสา การทำงานเป็นทีม การสนับสนุนซึ่งกันและกันในกลุ่ม การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขในยุคการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะพื้นฐานด้านการถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตได้ มีความรู้และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ สามารถถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอด้วยเทคโนโลยี ได้เข้าใจการวางแผนชีวิตของตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้สามารถทำงานในอนาคตได้ พร้อมทั้งสามารถแนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอ การสร้างสรรค์เนื้อหาส่งเสริมการขายผ่านวีดิโอ การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลแก่ครอบครัวและชุมชนได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง