คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรรมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ตุง กับชาวบ้านในชุมชนบ้านนาราชควาย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรรมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ตุง กับชาวบ้านในชุมชนบ้านนาราชควาย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง