คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการยุบรวมสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี กับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผ.ศ.จรูญ ถาวรจักร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และ ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี อีกทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการยุบรวมสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี กับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง