สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดค่ายนักล่าฝัน ครั้งที่ 1

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดจัดค่ายนักล่าฝัน ครั้งที่ 1 (DCA-Family Outing #1) ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ สวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills) เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยังเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ทักษะเชิงปฏิบัติ และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง