คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน(ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ซึ่งโครงการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.30 น.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง