โครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา โดยนำนักศึกษา ร่วมกันกันทำกิจกรรม รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชุมชนบ้านนาราชควาย ณ วัดทุ่งเศรษฐี และวัดเวินพระบาทภูกระแต ชุมชนบ้านนาราชควาย ตำบลนาราชความ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง