โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฯ โดยท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิวร ฮงมา ผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช กุลาตี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน (English For Daily Life) และ วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง