สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดอบรมบริการวิชาการแก่ชุมชน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดอบรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ "การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนคลาวน์" โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง