โครงการบริการวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน กลุ่มวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. จัดโครงการบริการวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน กลุ่มวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม . . โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในพื้นที่ ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชุม และกลุ่มแม่บ้าน ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงพัฒนานักศึกษาให้สามารถสืบทอดภูมิปัญญาและความรู้ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมจัดอบรมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ สามารถผลิตคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุม ถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของโองมู้ของชนเผ่าไทแสก และอาหารพื้นถิ่นของชาวไทแสก ซึ่งได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนชาวไทแสก


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง