"ผลิตสื่อสร้างสรรค์ " กับ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #1

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน" ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มีความมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนงานด้านสื่อสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน ด้วยการพัฒนาทักษะในด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างเยาวชนสู่การเห็นคุณค่าของการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ พร้อมกันนั้น เป็นการประสานพลังเครือข่ายในการสร้างห้องเรียนการจัดทำสื่อสร้างสรรค์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง