การสร้างสื่อในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวร ฮงมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา เป็นวิทยากร ร่วมด้วยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาในสาขา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การสร้างสื่อในยุคดิจิทัล และการอบรม Infographics & AR ให้กับนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อชุมชนและสังคม ภาพ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง