การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพเพื่อชุมชนและสังคม

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย” โดยมี อาจารย์สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์ ,ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ ,ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คารวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬา และนักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถภาพ รวมถึงสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายที่จะประกอบกิจกรรมทางกายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพลังงานเหลือไว้ใช้ในสภาวะที่จำเป็น ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง