โครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ประชุมห้องพุทธรักษา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามในครั้งนี้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง