การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และรับการตรวจประเมินในแต่ละสาขาวิชา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรมและจริยธรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง