ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข พร้อม คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง