เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวร ฮงมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการฯ เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะและทบทวนข้อมูล เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง