ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้าคัดเลือกกรรมการ ก.บ.ม.

วันนี้พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิวร ฮงมา รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเนื่องด้วยกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) ซึ่งจะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการลาออก ตามข้อ 8(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2558 ในการนี้เพื่อให้การคัดเลือกผู้แทนบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ เกิดความโปร่งใส งานการเจ้าหน้าที่ จึงได้ดำเนินการเลือกผู้แทนบุคลากร จากการเสนอชื่อผู้แทนเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนสายวิชาการ และ ผู้แทนสายสนับสนุน สายละ 1 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) ต่อไป ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง