แนะแนวโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วย นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหัวหน้างานแนะแนว คณะวิทยาการจัดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นายณัฐพงศ์ เขียวศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ,นายณัฐพงษ์ คะปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานรับเข้านักศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ,นางสาวจิราภาปะวัง นักกิจการนักศึกษา ,นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะคณะเกษตรและเทคโนโลยี ,คณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการฯ ,นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางแก่นักเรียน ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงคณะ วิทยาลัย ในสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม อื่นๆ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังและร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคำถามรับของรางวัลมากมาย กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีและดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง